Etický kódex

  • Chrániť ľudské práva klientov a ich dôstojnosť.
  • Pristupovať ku každému klientovi na základe jeho dôkladného poznania, s úctou, empatiou, trpezlivosťou a s rešpektom.
  • Dodržiavať právo na súkromie každého klienta a zachovávať dôvernosť informácií.
  • Dodržiavať zásadu, aby v prítomnosti klientov neboli riešené súkromné a pracovné záležitosti, ktoré sa ich priamo netýkajú, ani problémy iných klientov.
  • Rešpektovať potreby a záujmy klientov, poskytovať pomoc aj starostlivosť podľa individuálnych potrieb a záujmov každého klienta.
  • Snažiť sa rozvíjať všetky schopnosti klientov podľa individuálnych možností, aby ich v maximálnej miere mohli využívať.
  • Hľadať možnosti, ako zapojiť klienta do procesu rozhodovania o vlastnej osobe a riešení vlastných problémov.