grafika-lava

ÚVOD

Vízia CSS: „Oceňovať rozmanitosť, ktorá obohacuje a posilňuje všetkých.“

Centrum sociálnych služieb Javorinská, sídliace na Javorinskej 7a, 811 03 Bratislava, je v zriaďovateľskej pôsobnosti  Bratislavského samosprávneho kraja, poskytuje sociálne služby ambulantnou a celoročnou pobytovou formou v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa §38 dospelým s duševnými poruchami a poruchami správania. Zariadenie má kapacitu 57 miest, sídli v dvoch budovách na ulici Javorinská a Ľubinská. Pracovisko Javorinská poskytuje sociálnu službu prijímateľom ambulantnou formou s kapacitou 48 miest, pracovisko Ľubinská poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby 9 prijímateľom. V rámci poskytovaných sociálnych služieb sa hlavný dôraz kladie na sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu,  rozvoj pracovných zručností a záujmovú činnosť.

Vízia pre ambulantnú formu sociálnej služby:

Poskytovať komplexné, kvalitné a dostupné sociálne služby, so zreteľom na holistický  a etický prístup k prijímateľom sociálnej služby, rešpektujúc ich individualitu a jedinečnosť. Vytvárať podporu pre rodiny prijímateľov a príbuzných tak, aby žili plnohodnotný život s možnosťou sebarealizácie. 

Vízia pre pobytovú celoročnú formu sociálnej služby:

Vytvoriť podnetné a bezpečné prostredie s podmienkami pre integráciu prijímateľov sociálnej služby do spoločnosti v závislosti od ich individuálnych záujmov, prianí, schopností a možností.

Budovať prostredie rešpektu, dôvery, profesionálnej odbornosti a zodpovednosti pre dosiahnutie čo najvyššej kvality života prijímateľov sociálnej služby. Vytvárať podmienky pre spokojný a dôstojne prežitý život.

Hodnoty uplatňované v CSS:

 • profesionalita a kvalita
 • úcta a rešpekt
 • dôvera a partnerstvo
 • dodržiavanie ľudských práva a slobôd

Deklarované hodnoty uplatňujeme pri našej práci s prijímateľmi sociálnej služby, pri komunikácii s príbuznými a verejnosťou, ale aj vo vzájomných vzťahoch na pracovisku. Vytvárame tak atmosféru rešpektujúcu individualitu každého človeka. 

Princípy práce s prijímateľmi sociálnych služieb v CSS Javorinská*:

 1. Zachovať život a zaistiť vývoj
 2. Umožniť pocítiť vlastný život
 3. Poskytnúť pocit istoty a dôvery
 4. Rozvíjať vlastný rytmus
 5. Umožniť poznať okolitý svet
 6. Pomôcť nadviazať vzťah
 7. Umožniť zažiť zmysel a význam vecí či vykonávaných činností
 8. Pomôcť usporiadať jeho život
 9. Poskytnúť autonómiu a zodpovednosť za svoj život
 10. Objavovať svet a vyvíjať sa

(*Európske ciele pre štruktúru individuálnych plánov u poskytovateľov sociálnych služieb, vychádzajúce z Maslowovej hierarchie ľudských potrieb, zostavené prof. Dr. A. Fröhlichem a Prof. Ch. Biensteinovou v roku 2002).


Grafika-prava