Pracovisko Javorinská

poskytuje sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách 448/2008 Z. z. § 38 ambulantnou formou pre 56 prijímateľov pondelok až piatok od 6:30 do 16:30 hod.

Zariadenie poskytuje :

  • sociálne poradenstvo – pomoc pri nepriaznivej sociálnej  situácii, odporúčania a sprostredkovania odbornej pomoci pre prijímateľom a ich rodinným príslušníkom,
  • sociálnu rehabilitáciu – odbornú činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti, rozvoj a nácvik zručností, aktivizovaním schopností, posilňovaním návykov pri samoobsluhe a pri základných sociálnych aktivitách,
  • pracovnú terapiu – odbornú činnosť zameranú na rozvíjanie pracovných návykov a zručností pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením napríklad práca v záhrade, jednoduché práce v kuchyni, domáce práce, upratovanie,
  • záujmové činnosti – zahŕňajú oblasť umeleckú, hudobnú , pohybovú, kultúrno – spoločenskú. K obľúbeným činnostiam patrí čítanie kníh, hranie spoločenských hier, tréningy pamäti, práca na počítači. V CSS Javorinská pôsobí aj hudobná skupina Javorkáči,
  • poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, stravovanie, úschovu cenných vecí.
 
 

Podrobnejšie informácie o CSS Vám poskytne vedúci úseku sociálnej práce, terapie a ošetrovateľstva

Mgr. Stanislava Bartošová mobil: 0948 316 214, pevná linka: 02/62 80 40 81