O NÁS

Poslanie CSS Javorinská

Poslaním nášho zariadenia je poskytovanie sociálnych služieb s prihliadnutím na individuálne potreby a schopnosti prijímateľov sociálnej služby zamerané na zvyšovanie kvality ich života v súlade s platnou legislatívou a koncepciou rozvoja sociálnych služieb Bratislavského samosprávneho kraja.

Poskytované sociálne služby v CSS Javorinská

V CSS Javorinská sa na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby poskytujú sociálne služby v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa §38 ambulantnou formou a celoročnou pobytovou formou na neurčitý alebo určitý čas fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku:

a./ ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3,

b./ nevidiaca alebo prakticky nevidiaca osoba a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3.

Poskytujeme: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, základné a špecializované sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie, ošetrovateľskú starostlivosť.

Zabezpečujeme: rozvoj pracovných zručností, záujmovú činnosť.

Utvárame podmienky pre: vzdelávanie a úschovu cenných vecí

Strategické cieLe CSS

Hlavné ciele:

 • Zaviesť prvky systému manažérstva kvality ako nástroja trvalého rozvoja zariadenia s cieľom zlepšovať kvalitu života prijímateľov sociálnych služieb.
 • Implementovať štandardy kvality do dennej praxe v zariadení.
 • Poskytovať sociálne služby v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami.
 • Podporovať u prijímateľov sociálnej služby rozvoj zručností a schopností viesť v čo najväčšej možnej miere samostatný život, rešpektovať a rozvíjať ich prirodzené vzťahy v rodine a v komunite.                 

Pre pobytovú celoročnú formu sociálnej služby

 • Deinštitucionalizovať pobytovú službu vedúcu k samostatnosti a nezávislosti prijímateľa s prihliadnutím na ich individuálne požiadavky, potreby a možnosti smerujúce k začleneniu do spoločnosti.

Pre ambulantnú formu sociálnej služby:

 • Zvýšiť informovanosť o poskytovanej službe.

Čiastkové ciele:

 • Vypracovať a zaviesť do praxe procesy a procesný prístup, ktoré vychádzajú z najnovších vedeckých a odborných poznatkov v oblasti sociálnej práce a sociálnych služieb.
 • Monitorovať, merať, vyhodnocovať a vylepšovať procesy.
 • Vypracovať kvalitnejšiu riadenú dokumentáciu vo všetkých útvaroch zariadenia.
 • Skvalitniť proces individuálneho plánovania a sociálnej rehabilitácie.
 • Zintenzívniť prácu s rodinnými príslušníkmi prijímateľov.
 • Sledovať najnovšie trendy, odborné postupy a metodiky v oblasti sociálnych služieb a ich implementovanie do podmienok zariadenia. 
 • Zabezpečovať supervíziu pre zamestnancov na všetkých úrovniach.
 • Pokračovať vo zveľaďovaní zariadenia – modernizácia a humanizácia interiéru a exteriéru.
 • Zvyšovať povedomie o prínose občanov s duševnými poruchami a poruchami správania pre spoločnosť aktivitami v komunite.
 • Nastaviť správne hodnoty organizácie.
 • Nastaviť vzdelávanie zamestnancov smerujúce k naplneniu poslania organizácie.
 • Vytvoriť sieť spolupracujúcich dobrovoľníkov.
 • Rozšíriť sieť spolupracujúcich inštitúcií, ktoré vytvárajú príležitosti pre ľudí s postihnutím
 • Informovať prijímateľov o možnostiach smerujúcich k skvalitneniu života v komunite mimo CSS.

 Pre pobytovú celoročnú formu sociálnej služby:

 • Pripraviť a realizovať nové komunitné služby – podporované bývanie v komunite a asistenčné služby v komunite.

Pre ambulantnú formu sociálnej služby:

 • Smerovať prijímateľov sociálnej služby k osvojovaniu si a udržiavaniu si pracovných návykov.