Cenník služieb

Úhrada za sociálnu službu sa určuje v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2023 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja v znení neskorších predpisov (ďalej len „VZN BSK č. 2/2023“).

A) Výška úhrady za stravu

1.) Racionálna strava, šetriaca a neslaná diéta:

– Ambulantná forma sociálnej služby

desiata: 0,44 €

obed: 1,98 €

olovrant: 0,44 €

spolu: 2,86 € / deň

2.) Racionálna strava, šetriaca a neslaná diéta:

– Celoročná pobytová forma sociálnej služby

raňajky: 0,60 €

desiata: 0,44 €

obed: 1,98 €

olovrant:  0,44 €

večera: 1,48 € 

spolu: 4,94 € / deň

B) Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby

1.) Ambulantná forma sociálnej služby: 

– Fyzická osoba zaradená do V. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby: 0,86 € / deň.

– Fyzická osoba zaradená do VI. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby: 1,21 € / deň.

3.) Celoročná pobytová forma sociálnej služby:

– Fyzická osoba zaradená do V. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby: 2,51 € / deň.

– Fyzická osoba zaradená do VI. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby: 3,20 € / deň.

C) Výška úhrady za ubytovanie 

1.) Výška úhrady za užívanie spoločných priestorov pri ambulantnej a celoročnej pobytovej forme sociálnej služby je vo výške 15 € / mesiac.

2.) Prijímateľ sociálnej služby, ktorému je poskytovaná sociálna služba celoročnou pobytovou formou, uhrádza za užívanie 1 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva 0,26 € / denne.

3.) Úhrada za režijné náklady na ubytovanie (vecné plnenia spojené s bývaním) je 0,07 € / deň.

4.) Úhrada za bývanie sa zvyšuje na deň, na prijímateľa o:

– 0,30 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden prijímateľ.

– 0,20 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja prijímatelia.

– 0,10 € , ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú traja prijímatelia.

– 0,73 €, ak na jedného prijímateľa pripadá viac ako 16 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti.