Politika kvality

Štandardy kvality sú súborom kritérií, prostredníctvom ktorých je zadefinovaná úroveň kvality poskytovaných sociálnych služieb.

Štandardy kvality sú zadefinované  v zákone 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov. 

Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby ma zariadenie vypracované v štyroch oblastiach, tzv. „Manuál k realizácii podmienok kvality v CSS“.

Centrum sociálnych služieb Javorinská  má vypracované Štandardy kvality podľa Prílohy č. 2 k zákonu 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 485/2013 Z. z..

Politika Kvality