Zriaďovacia listina

 1. V Centre sociálnych služieb Javorinská sa poskytujú sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

           Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb.

           Forma sociálnej služby: celoročná pobytová, ambulantná.

 1. V Centre sociálnych služieb Javorinská možno poskytovať sociálne služby fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách. Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby, tato sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.
 1. Centrum sociálnych služieb Javorinská, ako poskytovateľ sociálnej služby je povinný vykonávať odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, zabezpečovať vykonávanie týchto činností alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom o sociálnych službách,
  pre druh sociálnej služby, ktorú poskytuje.
 1. Centrum sociálnych služieb Javorinská, poskytuje sociálne služby zodpovedajúce individuálnym schopnostiam prijímateľov sociálnych služieb, prostredníctvom špeciálnych foriem a metód zodpovedajúcich ich postihnutiu.
 1. Centrum sociálnych služieb Javorinská je povinné pri poskytovaní celoročnej pobytovej sociálnej služby uzatvoriť písomnú dohodu o úschove cenných vecí (§ 747 až 753 Občianskeho zákonníka), ak ho o to prijímateľ sociálnej služby požiada.
 1. Centrum sociálnych služieb Javorinská, ako poskytovateľ sociálnej služby je povinný plánovať poskytovanie sociálnej služby podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby, viesť písomne individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby a hodnotiť priebeh poskytovania sociálnej služby za účasti prijímateľa sociálnej služby. Ak je prijímateľ sociálnej služby fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, súčasťou individuálneho plánu je aj aj program sociálnej rehabilitácie.
 1. Centrum sociálnych služieb je povinné plniť podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby podľa prílohy č.2 písm. A zákona o sociálnych službách. Zároveň je povinné s postupmi, pravidlami a podmienkami spracovanými v súlade s prílohou č.2 písm. A oboznámiť svojich zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby v im zrozumiteľnej forme. Centrum sociálnych služieb je povinné umožniť vykonanie hodnotenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby a poskytnúť súčinnosť pri tomto hodnotení.
 1. Centrum sociálnych služieb Javorinská je povinné na účel zvýšenia odbornej úrovne a kvality poskytovanej sociálnej služby vypracovať a uskutočňovať program supervízie.
 1. V Centre sociálnych služieb Javorinská nemožno používať prostriedky netelesného a telesného obmedzenia prijímateľa sociálnej služby. Ak je priamo ohrozený život alebo priamo ohrozené zdravie prijímateľa sociálnej služby alebo iných fyzických osôb, možno použiť prostriedky obmedzenia prijímateľa sociálnej služby, a to len na čas nevyhnutne potrebný na odstránenie priameho ohrozenia za podmienok stanovených zákonom o sociálnych službách.
 1. V Centre sociálnych služieb Javorinská nemožno poskytovať sociálnu službu fyzickej osobe, ktorej zdravotný stav si vyžaduje ústavnú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení.
 1. V Centre sociálnych služieb Javorinská sa poskytuje sociálna služba na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (§ 51 Občianskeho zákonníka). Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí byť uzatvorená písomne a spôsobom, ktorý je pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný.
 1. V Centre sociálnych služieb Javorinská sa poskytujú sociálne služby ambulantnou formou a celoročnou pobytovou formou na čas neurčitý alebo čas určitý.
 1. Kapacita Centra sociálnych služieb Javorinská je 57 miest, z toho: 48 miest v domove sociálnych služieb, forma sociálnej služby: ambulantná, 9miest v domove sociálnych služieb, forma sociálnej služby: celoročná pobytová.
 1. Práva a povinnosti a postavenie poskytovateľa sociálnych služieb, ktoré nie sú uvedené v tejto zriaďovacej listine, sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

  Zriaďovacia listina