História

Centrum sociálnych služieb Javorinská 7a, Bratislava vzniklo 1. októbra 1969 ako Ústav sociálnej starostlivosti pre deti a mládež na Lubinskej 5 s kapacitou 36 detí s mentálnym postihnutím
od 6-26 rokov s denným pobytom. Jeho prvým riaditeľom bol PhDr. Pavol Valachovič (1969 – 1972). Väčšinu zamestnancov, tak vychovávateľov ako i pomocného personálu, od samotného počiatku tvorili rehoľné sestry Inštitútu Preblahoslavenej Panny Márie, ktoré verejnosť pozná aj pod názvom Anglické panny.
Po ňom prevzala funkciu PhDr. Ing. Elena Dovinová (1972 – 1985). Názov ÚSS bol zmenený na Ústav sociálnej starostlivosti pre mládež. V roku 1973 budova prešla prvou rekonštrukciou, bola pristavená jedáleň
a zrealizovaná úprava záhradných priestorov. Postupne sa personál rozširoval o civilných zamestnancov
a naopak, rehoľné sestry odchádzali do dôchodku, vrátane riaditeľky ÚSS.

V roku 1985 sa stal riaditeľom PhDr. Ján Škott (vo funkcii pôsobil do novembra 2010). V tom istom roku
bola daná do prevádzky budova reprofilizovanej materskej školy na Javorinskej 7a pre dospelých ľudí
s mentálnym postihnutím. Spojením s existujúcim ÚSS pre mládež na Lubinskej 5 tak vznikol Ústav sociálnej starostlivosti pre mládež a dospelých s kapacitou 85 klientov na dennom pobyte. O jeho vznik sa výrazne pričinili rodičia detí, ktorí už dosiahli vek dospelosti a z tohto dôvodu by museli ÚSS na Ľubinskej 5 opustiť. Vysoká náročnosť a elán mladého kolektívu zamestnancov spojené so špičkovou odbornosťou priniesli
svoje ovocie. Od zlepšenia materiálno – technických podmienok pre prácu vychovávateľov i ostatných zamestnancov ÚSS až po organizáciu výchovnej činnosti v súlade s najmodernejšími trendmi.
V roku 1988 bola realizovaná kompletná rekonštrukcia budovy na Ľubinskej 5 a v roku 1992 sa podarilo postaviť a skolaudovať hospodársku budovu na Javorinskej 7a. Rehoľné sestry postupne odchádzali
do dôchodku a na ich miesta nastupovali mladí absolventi špeciálnej a liečebnej pedagogiky. O ich prínose
k skvalitneniu činnosti svedčí aj vysoké zapojenie klientov do pracovnej činnosti pre bratislavské podniky
(napr. Cosmos, Záres, Figaro) v rámci vedľajšej hospodárskej činnosti. Pracovná činnosť klientov patrila
a patrí medzi hlavné priority v tomto zariadení.

Významným medzníkom bol rok 1992, kedy sa podarilo experimentálne zriadiť v budove na Ľubinskej 5 chránené bývanie pre 8 klientov – Dom sv. Mikuláša, ktorý pomohol vyriešiť najaktuálnejšie prípady,
keď klienti stratili jedného alebo obidvoch rodičov. Nejednoznačnosť a nedokonalosť legislatívy však spôsobila, že po vyše 5-ročných peripetiách s jeho prevádzkovaním sa vedenie ústavu rozhodlo v roku 1998 chránené bývanie zrušiť a namiesto toho zriadiť detašované pracovisko pre týždenný a celoročný pobyt rodinného typu.

Zariadenie dostalo v roku 1998 nový názov – Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých. Od roku 2004
je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Má kapacitu 65 klientov,
z toho 8 na celoročnom a 57 na dennom pobyte. V súčasnosti sa klienti CSS spolu so zamestnancami podieľajú na nových aktivitách, ako je vznik remeselných dielní či práca v rámci projektu „Čarovná záhrada“
so skalkou, skleníkom a bylinkovou záhradou.

Od júla 2011 do apríla 2020 bola vo funkcii riaditeľky DSS JUDr. Eleonóra Velčíková. Počas jej pôsobenia prešlo zariadenie čiastočnou rekonštrukciou, tak aby priestory DSS poskytovali prijímateľom sociálnej služby bezbariérový prístup, príjemné a funkčné prostredie.

Od 1.5.2021 je vo funkcii riaditeľky CSS Mgr. Beata Dúczová.

Logo CSS Javorinská vzniklo v decembri 2020 v grafickom štúdiu DE SIGNO s.r.o, predlohou bola maľba nášho prijímateľa Juraja Frištackého.

kresba Juraj Frištacký