Pracovisko ľubinská

poskytuje sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách 448/2008 Z. z. § 38. Forma poskytovania sociálnej služby je od 1.7.1998 celoročná pobytová pre 9 prijímateľov.

Zariadenie poskytuje a zabezpečuje :

  • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • sociálne poradenstvo – pomoc pri nepriaznivej sociálnej  situácii, odporúčania a sprostredkovania odbornej pomoci pre prijímateľom a ich rodinným príslušníkom,
  • sociálnu rehabilitáciu – odbornú činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti, rozvoj a nácvik zručností, aktivizovaním schopností, posilňovaním návykov pri samoobsluhe a pri základných sociálnych aktivitách.
  • pracovnú terapiu – odbornú činnosť zameranú na rozvíjanie pracovných návykov a zručností pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením napríklad práca v záhrade, jednoduché práce v kuchyni, domáce práce, upratovanie.
  • záujmové činnosti , ktoré sú zamerané na umeleckú, hudobnú , pohybovú a kultúrno- spoločenskú oblasť. K obľúbeným činnostiam patrí čítanie kníh, hranie spoločenských hier, tréningy pamäti, práca na počítači. V CSS Javorinská pôsobí aj hudobná skupina Javorkáči.
  • ubytovanie
  • stravovanie
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  • osobné vybavenie,
  • vytvára podmienky na úschovu cenných vecí.

Podrobnejšie informácie o CSS Vám poskytne:

vedúca úseku sociálnej práce, terapie a ošetrovateľstva:

Mgr. Stanislava Bartošová mobil: 0948 316 214

koordinátorka ošetrovateľského úseku na prevádzke Ľubinská

Monika Vargová pevná linka: 02 / 62 80 23 49

Podmienky poskytovania KIS od 01.06.2019